Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dierenpension: de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen de

ondernemer, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en

die met de ondernemer een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan.

Gastdier: het huisdier van de consument, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is gesloten.

Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, waarbij de

ondernemer zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te

verzorgen tegen een door de consument te betalen prijs.

Verzorging: de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van

het gastdier.

Huisvesting: het tijdelijk ter beschikking stellen van ruimte ten behoeve van het verblijf en de

verzorging van het gastdier.

Reservering: de afspraak tussen de ondernemer en de consument om het gastdier gedurende een

overeengekomen periode huisvesting te verlenen in het dierenpension tegen het op het moment

van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.

Vaccinatie: de op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen,

waarover de ondernemer de consument informeert en waaraan de consument moet voldoen.

Machtiging: een door de consument aan de ondernemer schriftelijk verstrekte volmacht, die de

ondernemer verplicht om voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te

roepen wanneer er duidelijke symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en

de consument met betrekking tot de huisvesting van een gastdier in een dierenpension.

Artikel 3 – Het aanbod

1. De ondernemer brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit.

2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:

– de periode waarvoor de gevraagde reservering geldt;

– de prijs en de wijze van betaling hiervan;

– de in de sector vereiste vaccinaties;

– de gevallen waarin de huisvesting van het gastdier kan worden geweigerd;

– de zorg van de consument om de naam van een contactpersoon en/of de eigen dierenarts door te

geven voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden;

– de vermelding van de naam van de dierenarts/dierenkliniek die de ondernemer zal inschakelen

wanneer het welzijn van het gastdier dit nodig maakt;

– de vermelding van het al dan niet aanwezig zijn van een quarantaineafdeling;

– de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene

voorwaarden.

3. Een schriftelijk aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende

dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.

4. Het schriftelijke/elektronische aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene

Voorwaarden.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.

2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk of langs

elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs

bevat de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het

moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals

verhoging van de BTW.

4. Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt dezelfde prijs per

dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al in het pension zat.

Artikel 6 – De aanbetaling

Nadat de pensionovereenkomst tot stand is gekomen, kan de ondernemer een aanbetaling vragen

van € 10,00 per vogel of per klein huisdier. Wanneer een van deze bedragen hoger zou zijn dan de

totaal te betalen pensionprijs omdat voor slechts een korte periode wordt gereserveerd, wordt de

aanbetaling verhoudingsgewijs aangepast.

Artikel 7 – De betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het openstaande bedrag, onder aftrek van

een eventueel gedane aanbetaling, plaats in contanten voorafgaand aan de pensionovereenkomst.

Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de

ondernemer aangegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken erkende

vormen van elektronisch betalen.

2. Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de

pensionprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.

3. De consument ontvangt een bewijs van betaling van de ondernemer.

Artikel 8 – De annuleringsregeling

Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

– Annulering tot 2 maanden vóór het ingaan van de overeenkomst: de aanbetaling conform de

voorwaarden, zoals genoemd in artikel 6

– Annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs

– Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst:75% van de prijs

– Annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs.

Artikel 9 – Rechten en plichten van de ondernemer

1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten pensionovereenkomst gedurende de

overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze,

zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.

2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de

consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Voor zover die wensen

afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis

gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het gastdier.

Artikel 10 – Verantwoordelijkheden en plichten van de consument

1. De consument moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier aan de ondernemer

alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde

huisvesting en verzorging van het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die

informatie betrekking hebbende documenten.

2. De consument is verplicht bij het ondertekenen van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij

de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension, het bewijs af te geven dat het

gastdier de op dat moment in de sector vereiste vaccinaties heeft ondergaan.

3. De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als

gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het

gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

Artikel 11 – Ziekte van het gastdier

1. Op basis van een vooraf daartoe door de consument afgegeven machtiging is de ondernemer

verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de in het aanbod

genoemde dierenarts/dierenkliniek te consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat

geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan

verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.

2. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen

nodig zijn, wordt dit gemeld bij de consument of bij de door de consument aangewezen

contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet

vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de

behandeling van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend.

3. De ondernemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het

gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.

4. De ondernemer is bij teruggave van het gastdier aan de consument verplicht schriftelijk melding

te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf. Van

het raadplegen van een dierenarts wordt in het verslag in elk geval melding gemaakt.

Artikel 12 – Overlijden van het gastdier

1. De ondernemer stelt na het overlijden van het gastdier de consument of diens contactpersoon

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument, die zelf over het stoffelijke overschot

van het overleden gastdier wil beschikken, kan dit binnen 1 week na de mededeling van de

ondernemer op een afgesproken plaats ophalen. Gebeurt dit niet, dan zal de ondernemer het

stoffelijke overschot via de destructie laten verwijderen.

2. Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension overlijdt, kan de ondernemer door

een dierenarts sectie laten verrichten. De ondernemer zal de consument of de door deze

aangewezen contactpersoon vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie. De kosten van

de sectie komen voor rekening van de ondernemer.

3. De consument kan:

– sectie laten verrichten op zijn overleden gastdier door de eigen dierenarts, indien de ondernemer

besluit geen sectie uit te voeren;

– door de eigen dierenarts een contra expertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren.

In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor rekening van de consument.

4. Op verzoek van de consument kan de ondernemer zorgdragen dat het stoffelijke overschot op

kosten van de consument wordt gecremeerd of begraven.

Artikel 13 – Gevolgen van het niet nakomen van de pensionovereenkomst

1. Indien de consument zich zonder bericht niet op de in de pensionovereenkomst overeengekomen

aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt, is de ondernemer:

– niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de consument beschikbaar te houden;

– gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen.

Bovenstaande geldt niet als het de consument niet is toe te rekenen.

2. Indien de consument zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindiging van de

pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de ondernemer de consument aanmanen

om het gastdier op te halen. Die aanmaning geschiedt per aangetekende brief met bericht van

ontvangst. Een kopie van deze brief wordt gezonden naar de eventueel door de consument

aangewezen contactpersoon. Wanneer de consument, dan wel de contactpersoon, binnen 2 weken

na ontvangst van de brief geen gevolg geeft aan de sommatie, heeft de ondernemer het recht het

gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De consument blijft daarbij steeds gehouden om

de uiteindelijke pensionprijs (d.w.z inclusief de periode van verlenging) te betalen, vermeerderd

met de eventuele asielkosten.

3. Voor het geval er in het dierenpension geen opnamecapaciteit meer is op het moment dat de

consument zich op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatumdatum met het

gastdier bij het dierenpension meldt, is de ondernemer verplicht zorg te dragen dat er binnen een

redelijke termijn na het tijdstip van aanmelden een goede opvang voor het gastdier geregeld is. De

consument wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een

tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht

incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.

2. De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in

geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of

afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.

4. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door andere gastdieren

aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de consument in het dierenpension achterlaat

vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

Artikel 15 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij

voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de

pensionovereenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan

tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest.

Artikel 16 – Geschillen

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de

pensionovereenkomsten kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden

voorgelegd aan de Geschillencommissie voor de Gezelschapsdierenbranche, Bordewijklaan 46,

Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de

consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het

ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de

ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij

de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij

daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij zich na het

verstrijken van de genoemde termijn vrij zal voelen het geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig

te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van het voor haar geldende

reglement. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de

Geschillencommissie hebben het karakter van een bindend advies. Voor de behandeling van een

geschil is een vergoeding (het zogenaamde klachtengeld) verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van

 

geschillen kennis te nemen.